/Files/images/художники 072.jpg

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Проведено дистанційно

(ЯСЕЛ-САДКА) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 3 «ВЕСЕЛКА»
БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
станом на 31 березня 2020 року

Роль атестації в особистісному, професійному зростанні педагога, а отже і в сучасному освітньому процесі проводиться з метою не лише оцінити їх професійну кваліфікацію, а й спонукати до постійного самовдосконалення.

Щороку підготовка до атестації педагогічних працівників в дошкільному навчальному закладі розпочинається з ознайомлення педагогічних працівників, які атестуються, з переліком нормативно-правових актів з питань атестації педагогічних працівників.

- 8.09.2017 року набув чинності Закон України “Про освіту" №2145-VII прийнятий Верховною радою України 05.09.2017р. та схвалений Президентом України 26.09.2017р.

- Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 32 «Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу»

- Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.12 2010 за № 1255/18550 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 за № 1473, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327

- Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Стаття 40 (частина 1, пункт 2), стаття 96

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами і доповненнями)

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (зі змінами і доповненнями)

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»» від 26 квітня 2003 р. № 632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. № 754/11034

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. № 1130/11410

- Наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 (зі змінами і доповненнями)

- Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 20 січня 2011 р. № 1/9-34

- Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26 січня 2011 р. № 1/9-44

- Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 січня 2011 р.

№ 1/9-6

Щоб врахувати потенційні можливості та професійний рівень педагога, кожного року проводиться порівняльний аналіз якісного складу педагогічних кадрів. За останні 3 роки можна побачити поліпшення якості освіти педагогів шляхом здобуття повної вищої освіти та підвищення кваліфікації та фахової компетентності кожного педагога.

ДИНАМИКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

2018-2019 н.р. (32) - повна вища – 13 (41%); базова вища - 1 (3%) неповна вища 18 (56%);

2019-2020 н.р. (34) - повна вища – 15 (44%); незакінчена вища 19 (56%);

Відповідно до п. 2.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, в дошкільному навчального закладі створено атестаційну комісію та склад її затверджено наказом від 17.09.2019 р. № 79 «Про створення атестаційної комісії в дошкільному навчальному закладі для проведення атестації, у 2019-2020 н.р.

До 20 жовтня атестаційною комісією дошкільного навчального закладу затверджені списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії.

В 2019-2020 навчальному році відповідно до затвердженого списку працівників, які підлягають атестації у поточному навчальному році атестується 4 педагогічних працівників. Якщо розглянути кількісний склад працівників, які атестуються у вигляді діаграми, то побачимо наступний результат. Усі хто атестуються пройшли курси підвищення кваліфікації.

№ з/п

П.І.Б.

Посада

Яку
категорію
чи
званнямає

На
яку
категорію
чи
звання
атестується

1.


Ходаченко Олена Анатоліївна

вихователь

11 тарифний розряд, "

11 тарифний розряд, встановлення звання, "вихователь-методист"

2.

Бондаренко Ніна Валентинівна

вчитель-логопед

"спеціаліст вищої категорії"

“спеціаліст
віщої категорії”

3.

Ткач Лариса Василівна

вихователь

11 тарифний розряд

11 тарифний розряд

4Глеваська
НадіяВасилівна
вихователь 11 тарифний розряд
звання, "вихователь- методист"

11 тарифний розряд
звання, "вихователь-методист"

В ході проведення атестації використовуються різні методи роботи - це самоаналіз діяльності педагога (розроблена картка самоаналізу педагога), анкетування, спостереження, відвідування та аналізування занять та інших форм роботи, тестування.

/Files/images/Рисунок5.jpg

А також використовувались різноманітні напрями роботи, а саме: діагностичний, розвивальний, корекційний. Діагностичний напрям дав змогу об’єктивно оцінити педагогічну діяльність педагога, виявити рівень ефективності освітнього процесу, тобто оцінити педагога за кінцевим результатом. Розвивальний напрям дав змогу створити раціональну систему заходів, які спрямовані на розв’язання завдань із засвоєння теоретичних знань педагогів, формування у педагогів спеціальних умінь та навичок, на розвиток особистісних якостей педагогів, які атестуються. Корекційний напрям дав можливість професійно підтримати і допомогти педагогам, які атестуються, у подолання певних проблем. Систематично здійснювався моніторинг різних показників.

/Files/images/Изображение 048.jpg

Моніторингові дослідження у ході атестації забезпечили системність, її об’єктивність і можливість коригування виявлених недоліків, а саме шляхом аналізу участі педагогічних працівників у методичних заходах, аналізу даних по вивченню рейтингу кожного педагога серед колег, батьків, та оцінки його роботи членами атестаційної комісії, аналізу участі у науково-методичній роботі.

АНАЛІЗ УЧАСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У МЕТОДИЧНИХ
ЗАХОДАХ У 2018 – 2019 н.р.

п/п

Змістроботи

Колногузенко
Людмила
Володимирівна

Дакал
Людмила
Анатоліївна

Медвідь
Наталія
Анатоліївна

.

1

Засіданняпедагогічноїради

+

+

+

2

Семінари, семінари - практикуми

+

+

+

3

Виставки

+

+

+

4

Методичні заходи згідно з річним планом ДНЗ

+

+

+

5

Творчий звіт педагога

+

+

+

6

Упровадженого передового педагогічного досвіду

+

+

+

7

Власний узагальнений досв дроботи, авторськ програми

8

Наставництво

+

+

+

+

9

Колективніперегляди

+

+

+

+

+

+

10

Консультації ( отримані / надані )

+

+

+

+

+

+

11

Самоосвіта (поглибленевивченнятеми, ознайомленнязкомпютернимитехнологіями, опрацюванняперіодичноїпреси, новоїметодичноїлітературитощо)

+

+

+

+

+

+

12

Організаційнометодичнізаходиміста

+

+

9

11

10

9

8

1

ПОКАЗНИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДНЗ № 3 “Веселка”
у 2019– 2020 н.р.

п/п

Показники

Максималь-накількістьбалів

Колногузенко
Людмила
Володимирівна

Дакал
Людмила
Анатоліївна

Медвідь
Наталія
Анатоліївна

1.

Результативність методичної діяльності

16

15

15

14

2.

Результативність роботи з дітьми

4

4

4

4

3.

Ефективність іякість роботи з батьками

4

4

4

4

4.

Якість ведення документації

4

4

4

4

5.

Особистісні якості, етика, культура поведінки

4

4

4

4

6.

Володіння державною мовою

3

3

3

3

Кількість набраних балів

35

34

34

33

Відсоток максимальної кількості балів

100%

97 %

97 %

94 %

До 1 березня до атестаційної комісії були подані характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період, які містять комплексну оцінку рівня їх педагогічної майстерності, а саме професійної компетентності, результативності роботи та особистісні якості. Атестація педагогічних працівників продовжується.

Хід та результати атестації висвітлюються на стенді «Атестація» , розглядаються на педагогічних радах, а також на сайті дошкільного закладу на сторінці завідувача.

Атестація в нашому дошкільному закладі проходить в атмосфері ініціативності, доброзичливості, відкритості, сформованості у педагогів потреби у безперервному професійному зростанні та самоосвіті.

Кiлькiсть переглядiв: 730

Коментарi